Korupcijos rizikos valdymas

Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ buvo atliekamas korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditas. Vidaus audito metu įvertinta įstaigos pažangos stebėsena, vidaus kontrolė ir rizikos valdymas, viešųjų pirkimų procesas ir jo vykdymas. 2023 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius pateikė Vidaus audito ataskaita Nr. VA-6, kurios pagrindu 2023 m. gegužės 24 d.  įsakymu Nr. V-38 „Dėl Korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas Rekomendacijų, pateiktų Korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planas. 

Audito rekomendacijų įgyvendinimo planas

Korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane nurodytos rekomendacijos įgyvendintos 2023 m. liepos 26 d. 

2023 m. liepos 26 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-48 „Dėl 2022 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-52 „Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų skyrimo“ išdėstymo nauja redakcija“ reglamentuota, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo atliks už korupcijos prevenciją atsakingo asmens funkcijas ir paskirtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą tiesiogiai direktoriui pavaldus ir atskaitingas asmuo. 2023 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl asmens, atsakingo už pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo sudarymą, skyrimo“ paskirtas asmuo, atsakingas už pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo sudarymą.

Atnaujinimo data: 2024-01-15