Pranešėjų apsauga

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ informuoja, kad jeigu su įstaiga esate susijęs / susijusi:

1. Esate įsidarbinimo procese viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“;

2. Priklausote viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat atliekate neapmokamą praktiką);

3. Darbo ar sutartiniais santykiais;

4. Kitais ikisutartiniais santykiais;

5. Arba esate su viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams;

ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui (pvz: pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojus aplinkai; neteisėtas ar neskaidrus viešųjų lėšų ar turto naudojimas ir kt.) arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome apie tai pranešti!


Kas yra pažeidimas? Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

1. Apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;

2. Apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;

3. Apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

 
Apie pažeidimą galite pranešti:

1. Per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroniniu paštu praneš[email protected]Teikiant pranešimą rekomenduojame naudoti šią Pranešimo apie pažeidimą formą;

2. Pateikiant laisvos formos pranešimą, jame nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su Jumis geriausia susisiekti); nurodant kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu;

3. Tiesiogiai viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ Kompetentingam subjektui:

4. Tiesiogiai prokuratūrai. Tiesiogiai į prokuratūrą asmuo gali kreiptis kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

4.1. Pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

4.2. Būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

4.3. Vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

4.4. Informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

4.5. Yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens anonimiškumas ar konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti, arba informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui bus daromas neigiamas poveikis;

4.6. Įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;

4.7. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

5. Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

1. To raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.


Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.


Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Teisinės gynybos priemones:

1. Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens, pagalbininko, pranešėjo, su pažeidimu susijusio asmens teisių ir jų gynimo priemonių negali būti atsisakoma, jos negali būti ribojamos ar paneigiamos darbo santykių, arbitražiniais ar jokiais kitais susitarimais.

2. Kai pranešėjui daromas neigiamas poveikis, apie tai jis praneša kompetentingai institucijai.

3. Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.

4. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas (pranešėjo šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, dirbantys viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su viešąja įstaiga „Plačiajuostis internetas“ sieja darbo santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.

5. Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo.

Informacijos apie viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato 2021 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-57 „Dėl informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ teikimo tvarkos aprašas (pridedamas patvirtintas Tvarkos aprašas).

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Su šiais dokumentais galite susipažinti čia.

Atnaujinimo data: 2024-01-15