2024-02-12

Įstaigos darbo apmokėjimo sistema

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbo apmokėjimo sistema skelbiama įstaigos interneto svetainės skiltyje „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 str. 3 d., viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatais ir siekiant nustatyti aiškią, teisingą ir skaidrią darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką,viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-81 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos aprašas.

Darbo užmokestis yra darbuotojo motyvacijos šaltinis. Nustatinėjant užmokestį yra atsižvelgiama į darbuotojui tenkančias atsakomybes bei turimas kompetencijas ir vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos darbo santykių teisių gynybos, darbo santykių stabilumo, teisingo mokėjimo už darbą, vienodo atlygio už tokį patį ir vienodos vertės darbą, darbuotojų lygybės, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įvaikį (įvaikių), globotinį (globotinių), rūpintinį (rūpintinių), santuokinės ir šeiminės padėties, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis bei skaidrumo ir viešumo principais.

Su darbo apmokėjimo sistemos dokumentais susipažinti galite čia

Paspaudę nuorodą rasite darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo tvarką, pareigybių reikalavimus ir atlyginimo ribas, darbo užmokesčio ataskaitas.