Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymas viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga) (adresas Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Tel. Nr. (8 5) 243 0882, el. paštas [email protected]) asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, saugojimą ir apsaugą.
 
Įstaiga duomenų subjektų (darbuotojų, buvusių darbuotojų, praktiką atliekančių asmenų, studentų, valdybos narių, veiklos partnerių, ir kitų asmenų besikreipiančių į Įstaigą asmens duomenis tvarko ir saugo tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1. jo sutikimu; 2. kai tvarkyti asmens duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3. kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni) 4. Įstaigai vykdant sutartinius įsipareigojimus.
 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

Įstaiga tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 1. Darbuotojų, praktiką atliekančių asmenų, studentų asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, saugumo užtikrinimo, atliekamo darbo kokybės įvertinimo), vidinės komunikacijos užtikrinimo;
 2. Buvusių darbuotojų asmens duomenys tvarkomi pažymos apie darbo stažą ir (arba) draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (toliau – pažyma), kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo, kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo ir jų nagrinėjimo tikslu;
 3. Vaizdo duomenys (patalpose, kuriose įrengti Įstaigos tinklo mazgai) viešosios tvarkos užtikrinimo, Įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, teisių ir laisvių, bei jų ir Įstaigos turto apsaugojimo tikslu;
 4. Įstaigos darbuotojo ar kito skambinančio asmens duomenis bei telefoninių pokalbių duomenis telefoninių pokalbių įrašymo, siekiant užtikrinti telefonu teikiamos informacijos kokybę, darbuotojų atliekamo darbo kokybės užtikrinimo, darbuotojų ir telefonu besikreipiančių asmenų teisių bei jų teisėtų interesų apsaugą, tikslu.
 5. Įstaigos partnerių asmens duomenys tvarkomi Įstaigos sudarytų sutarčių įgyvendinimo tikslu.

 

Saugojimo terminai 

Įstaiga dokumentus, kuriuose yra pateikiami asmens duomenys, saugo pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir Įstaigos direktoriaus patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

 

Duomenų subjekto teisės 

Duomenų subjektai turi šias teises:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Atšaukti savo sutikimą;
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

 1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 2. Jeigu dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
 3. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
 4. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir/arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
 5. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
 6. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir/arba kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, telefono numerį bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 7. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Įstaiga turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 8. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, turi būti pateiktas prašymas, kurio pavyzdinę formą rasite paspaudę šią nuorodą.
 9. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjektų asmes duomenų tavrkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną. Duomenų apsaugos pareigūnu, paskirtas Įstaigos Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkas. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys nurodyti Įstaigos internetiniame puslapyje www.placiajuostis.lt. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimas

 1. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant „Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises“ skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
 3. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
 4. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
 5. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

 
Duomenų subjekto asmens duomenų teikimas
 
Informuojame, kad Įstaiga nėra niekam įsipareigojusi teikti Jūsų duomenų, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus, kai Įstaiga yra įpareigota atsakyti į teisėsaugos arba valstybės institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo sprendimus.
 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įstaigos Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė.
 
Kilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu [email protected] ar telefonu 8 602 10477.

 

Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

Už duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką Įstaigoje atsakingas asmuo (asmens duomenų apsaugos pareigūnas) – Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė.
Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Įstaigos duomenų apsaugos pareigūnui.
Norėdami daugiau sužinoti apie Įstaigos asmens duomenų politiką, maloniai prašome teirautis šiais kontaktais:

 • Elektroniniu paštu [email protected];
 • Telefonu 8 602 10 477;
 • Atvykus į Įstaigą adresu Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius.

 
Įstaigos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Atnaujinimo data: 2024-01-15