Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Įgaliotas asmuo
 
Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įgaliotu asmeniu paskirta Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė,
tel. (8 5) 243 0882, elektroninis paštas [email protected].


Siekdamas išvengti interesų konflikto, įgaliotas asmuo privalo:
 
1. Raštu įsipareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį pasirašydamas pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį;
2. Prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi Įstatymo nuostatų;
3. Konsultuoti privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos klausimais;
4. Užtikrinti, kad visi viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirti asmenys privačių interesų deklaracijas užpildytų ir pateiktų Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
5. Atlikti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytų asmenų privačių interesų deklaracijų teikimo stebėseną, tikrinti šių asmenų privačių interesų deklaracijas;
6. Pasirašytinai supažindinti pradėjusius dirbti asmenis, kuriems atsirado pareiga deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, su viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo 5 priedu;
7. Užtikrinti informacijos apie viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ atliktus tyrimus ir priimtus sprendimus dėl Įstatymo nuostatų laikymosi pateikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.


Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas" darbuotojų, privalančių deklaruoti interesus, sąrašas: 
 
1. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktorius.
2. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdybos nariai.
3. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“  skyrių / tarnybų vadovai.
4. Darbuotojas, viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus.
5. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ viešųjų pirkimų komisijos nariai.
6. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.
7. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ viešųjų pirkimų iniciatoriai.


Galimų viešosios įstaigos "Plačiajuostis internetas" interesų ir darbuotojų privačių interesų konfliktų atvejų sąrašas (nebaigtinis)

Viešuosius ir privačius interesus deklaravę viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbuotojai privalo nusišalinti, kai:
1. Klausimas, kurį darbuotojas sprendžia (dalyvauja sprendžiant) susijęs su jo (ar jo artimųjų):
1.1. nuosavu verslu;
1.2. naryste, ryšiais ar pareigomis juridiniuose asmenyse;
1.3. finansiniais įsipareigojimais;
1.4. iš kitų asmenų gautomis (jiems suteiktomis) dovanomis ir neatlygintinomis paslaugomis;
1.5. šališkumu (ginču, konkurencija, priešiškumu ir pan.) kitų asmenų ar grupių atžvilgiu;
1.6. teisėmis į nuosavybę.
2. Klausimas, kurį darbuotojas turi spręsti (dalyvauti sprendžiant) susijęs su jo artimų ar jam svarbių asmenų darbu toje pačioje ar kontroliuojamoje darbovietėje (tarnybinės veiklos vertinimas, kitos personalo valdymo funkcijos, komandiruotės, atostogos ir pan.).
3. Klausimas, kurį darbuotojas turi spręsti (dalyvauti sprendžiant) susijęs su darboviete, kurioje pretenduoja įsidarbinti.
4.  Darbuotojas ketina atstovauti savo darbovietei tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna pajamų.
5. Eidamas pareigas Darbuotojas ketina tvarkyti reikalus su įmonėmis, kuriose jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 proc. kapitalo ar akcijų.

Atnaujinimo data: 2024-01-15