Veiklos sritys

Įstaigos paskirtis – kurti ir valdyti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, teikti kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.

Įstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.

Įstaigos strateginis tikslas – sudaryti galimybes šalies vartotojams Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

 

Įstaigos veiklos tikslai:

  1. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra, mažinant skaitmeninę atskirtį;
  2. plačiajuosčio ryšio tinklų eksploatavimas, paslaugų teikimas panaudojant sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.

 

Įstaigos strateginės veiklos kryptys:

  1. Plačiajuosčio ryšio prieinamumas ir kokybė. Įstaiga optimaliai naudos sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, didins plačiajuosčio interneto ryšio prieinamumą nutolusiose gyvenvietėse ir užtikrins rinkos poreikius atitinkančius kokybinius paslaugų parametrus. Įstaiga įgyvendins inovatyvios elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus, teiks paslaugas naudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą. Įstaiga, vykdydama pagrindinę savo veiklą, rinks, analizuos ir skelbs informaciją apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus.
  2. Klientų aptarnavimo kokybė. Siekiant būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu, Įstaiga užtikrins klientams teikiamų paslaugų vertę, gerins teikiamų paslaugų kokybę, atitikimą operatorių poreikiams ir didins klientų pasitenkinimą paslaugomis. Įstaigos klientų pasitenkinimo rodiklis pagal galimybes bus reguliariai matuojamas ir  nuosekliai  augantis.
  3. Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas. Įstaiga savo veiklą vykdys pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, pagal galimybes taikys modernius personalo vertinimo metodus ir sieks darbuotojų įsitraukimo augimo. Įstaigoje bus palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui. Įstaiga diegs ir plėtos darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai pagal galimybes sieks, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurs patrauklią darbo aplinką, sudarys sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms. Įstaigos valdyba ir vadovybė palaikys nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su darbuotojų atstovais. Valstybėje kilus ekstremaliosioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Įstaiga bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais.
  4. Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas. Įstaiga prisidės prie Lietuvos susisiekimo srities inovacijų skatinimo, įskaitant inovacijų paklausos kūrimą, ir užtikrins kad taikomos naujausios technologijos ir modernūs darbo metodai atitiktų valstybės inovacijų plėtros, skaitmeninimo ir žalumo prioritetus, sieks viešiosius pirkimus vykdyti tik žaliųjų pirkimų būdu, pagerins tiesioginės veiklos efektyvumą, operatyvumą, kurs pridėtinę vertę Įstaigai ir jos klientams. Įstaiga taip pat prisidės prie transporto sukeliamos aplinkos taršos mažinimo ir, įsigydama (nuomodama) tarnybinius automobilius ir kitą Įstaigos veikloje naudojamą transportą, prioritetą teiks netaršioms (pvz., naudojančioms alternatyviuosius degalus), inovatyvioms transporto priemonėms. Įstaiga pagal galimybes savo veikloje vadovausis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, laikysis jos veiklą reglamentuojančių įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų. Įstaiga sieks savo strategijoje integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosaugos, socialiniu, vartotojų ir žmogaus teisių apsaugos aspektais. Įstaigoje bus patvirtinta darnumo politika, nustatanti darnaus vystymosi kryptis ir principus bei jų įgyvendinimo priemones, kuriomis būtų vykdoma kasdienė Įstaigos veikla ir kuriama organizacinė kultūra. Įstaiga informaciją apie taikomas darnumo praktikas tinkamai atskleis metinėje veiklos ataskaitoje ir skelbs interneto svetainėje.
  5. Skaidrumas ir rizikų valdymas. Įstaigoje bus įdiegtos tokios atsparumo korupcijai priemonės ir procesai, kurie užtikrins, kad Įstaigos veikla vykdoma skaidriai ir sąžiningai. Įstaigoje bus įdiegta efektyviai veikianti rizikų valdymo sistema. Korupcijos prevencijai ir rizikų valdymui bus priskirti kompetentingi darbuotojai (asmenys), Įstaiga tinkamai užtikrins valstybės nacionalinio saugumo interesus. Įstaiga užtikrins, kad būtų viešai skelbiama visa informacija, nurodyta viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis ir kitais duomenų pateikimą pakartotinai naudoti reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrins, kad atvertini duomenys būtų inventorizuoti, atverti ir pateikti Lietuvos atvirų duomenų portalui.
  6. Geroji valdysena ir efektyvumas.  Įstaiga užtikrins geriausią praktiką atitinkantį valdymą, didins veiklos procesų efektyvumą, diegs inovatyvius skaitmeninius sprendimus. Įstaiga savo veikla saugos ir gerins reputaciją, pagal galimybes atliks reputacijos pokyčių tyrimus, taip pat efektyviai naudos išorinę bei vidinę komunikaciją. Įstaiga vadovausis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis valdysenos srityje.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-15